Densetsu no Yuusha no Densetsu - Legendary Saga

Release date: Feb 18th, 2010


Console: Playstation Portable PSP

Publisher: Kadokawa Shoten

Paused...
« »
BGM01 2:03 Download
BGM02 1:05 Download
BGM03 2:22 Download
BGM04 3:23 Download
BGM05 2:16 Download
BGM06 2:57 Download
BGM07 2:48 Download
BGM08 2:35 Download
BGM09 2:23 Download
BGM10 4:07 Download
BGM11 3:41 Download
BGM12 3:57 Download
BGM13 3:46 Download
BGM14 2:44 Download
BGM15 3:37 Download
BGM16 3:29 Download
BGM17 2:38 Download
BGM18 3:00 Download
BGM19 2:37 Download
BGM20 3:43 Download
BGM21 4:42 Download
BGM22 2:23 Download
BGM23 2:29 Download
BGM24 0:58 Download
BGM25 2:53 Download
BGM26 2:23 Download
BGM27 3:31 Download
BGM28 3:00 Download
BGM29 2:35 Download
BGM30 2:23 Download
BGM31 3:53 Download
BGM32 2:59 Download
BGM33 3:17 Download
BGM37 0:18 Download
BGM38 0:49 Download
BGM39 0:23 Download
BGM42 3:12 Download
BGM43 0:19 Download
BGM44 1:26 Download
BGM45 3:22 Download
BGM46 0:51 Download
BGM47 2:58 Download