Takeshi no Sengoku Fuuunji

Release date: Nov 25th, 1988


Console: Nintendo NES (NSF)

Developer: Taito

Publisher: Taito

Paused...
« »
1. Track 1 3:00 Download
2. Track 2 3:00 Download
3. Track 3 3:00 Download
4. Track 4 3:00 Download
5. Track 5 3:00 Download
6. Track 6 3:00 Download
7. Track 7 0:04 Download
8. Track 8 3:00 Download
9. Track 9 0:04 Download
SFX 1 0:01 Download
SFX 2 0:01 Download
SFX 3 0:01 Download
SFX 4 0:02 Download
SFX 5 0:02 Download
SFX 6 0:02 Download
SFX 7 0:01 Download
SFX 8 0:01 Download
SFX 9 0:01 Download
SFX 10 0:01 Download
SFX 11 0:01 Download
SFX 12 0:01 Download
SFX 13 0:01 Download
SFX 14 0:02 Download
SFX 15 0:01 Download
SFX 16 0:02 Download
SFX 17 0:01 Download
SFX 18 0:01 Download
SFX 19 0:01 Download
SFX 20 0:01 Download
SFX 21 0:01 Download
SFX 22 0:01 Download
SFX 23 0:02 Download