Hi no Tori: Hououhen

Console: MSX2

Publisher: Konami

Composer: Motoaki Furukawa, Yoshinori Sasaki

MP3s by: nx666

Paused...
« »
1. Intro Screen 0:11 Download
2. Play Start 0:04 Download
3. Stage BGM 1 2:18 Download
4. Stage BGM 2 1:14 Download
5. Stage Select 0:44 Download
6. Battle 1:33 Download
7. End Boss 1:04 Download
8. Dead 0:05 Download
9. Game Over 0:08 Download
10. End Demo 1 1:05 Download
11. End Demo 2 0:48 Download
12. Staff Scroll 1:21 Download