Fushigi no Dungeon - Fuurai no Shiren GB - Tsukikagemura no Kaibutsu

Release date: Nov 22nd, 1996


Console: Game Boy (GBS)

Developer: Aquamarine

Publisher: Chunsoft

Paused...
« »
1. BGM #01 3:00 Download
2. BGM #02 3:00 Download
3. BGM #03 3:00 Download
4. BGM #04 3:00 Download
5. BGM #05 3:00 Download
6. BGM #06 3:00 Download
7. BGM #07 3:00 Download
8. BGM #08 1:46 Download
9. BGM #09 3:00 Download
10. Track 10 3:00 Download
11. BGM #10 0:51 Download
12. BGM #11 3:00 Download
13. BGM #12 3:00 Download
14. BGM #13 3:00 Download
15. BGM #14 3:00 Download
16. BGM #15 3:00 Download
17. BGM #16 3:00 Download
18. BGM #17 3:00 Download
19. BGM #18 3:00 Download
20. BGM #19 3:00 Download
21. BGM #20 3:00 Download
22. BGM #21 3:00 Download
23. BGM #22 2:18 Download
24. BGM #23 0:36 Download
25. BGM #24 3:00 Download
26. Track 26 3:00 Download
27. Track 27 3:00 Download
29. Jingle #01 0:11 Download
33. Jingle #02 0:09 Download
34. Jingle #03 0:05 Download
35. Jingle #04 0:05 Download
36. Jingle #05 0:03 Download
37. Jingle #06 0:02 Download
38. Jingle #07 0:06 Download
39. Jingle #08 0:02 Download
40. Jingle #09 0:03 Download
SFX 0:04 Download
SFX 0:04 Download
SFX 0:03 Download
SFX 0:06 Download